Result Report

เรียนนักวิ่งทุกท่าน

        ขออภัยในความไม่สะดวก ทางผู้ดูแลระบบ ขอเลื่อนการประกาศผลสถิติการวิ่งออกไป  เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการประมวลผลสถิติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ระบบสำรองเข้ามาช่วยในการประมวลผล จึงทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการประการผลสถิติการวิ่งออกไปก่อน จนกว่าการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดจะแล้วเสร็จ

ทางผู้ดูแลระบบต้องขออภัยนักวิ่งเป็นอย่างสูง